Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Bústia de reclamacions i suggeriments sobre el funcionament del Síndic

L'art. 25 de la Carta de Serveis del Síndic de Greuges reconeix el dret de la ciutadania i de les usuàries i dels usuaris a formular reclamacions i suggeriments sobre el funcionament dels serveis prestats pel Síndic de Greuges:

En cas de desatenció, tardança o qualsevol altra anomalia relacionada amb el funcionament dels serveis d'esta institució, que implique una falta de qualitat d'estos, tota persona podrà formular reclamacions, que s'hauran de presentar per escrit i signades, en qualsevol format o suport, i en què hauran de constar les dades identificatives de la persona remitent i l'adreça on poder contactar amb ella.

En el termini màxim de 15 dies des de la presentació de la reclamació, llevat que s'hagen sol·licitat aclariments a l'usuari afectat o a tercers, es comunicaran a la persona reclamant les actuacions realitzades i, si escau, les mesures adoptades.

Suggeriments

Totes les persones podran formular suggeriments i iniciatives relacionats amb el funcionament dels serveis d'esta institució, que podran remetre per qualsevol mitjà o suport escrit, i en els quals hauran de figurar les dades identificatives de la persona que els remet.

En el termini màxim de 15 dies des de la presentació del suggeriment o la iniciativa, llevat que calga realitzar altres actuacions o sol·licitar aclariments, s'enviarà al remitent el posicionament de la institució sobre la qüestió plantejada.

Enviar una reclamació o un suggeriment

Els camps marcats amb (*) han d'emplenar-se.