Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Política de protecció de dades

Les dades recollides en els nostres fitxers i, si s’escau, la documentació que s’hi adjunta, a partir de les dades que ens faciliteu, són confidencials i seran incloses en un fitxer titularitat del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana a l’efecte de ser tractades per a gestionar, tramitar, controlar i fer el seguiment de les queixes, consultes o de la resta d’informació sol·licitada a través d’esta web. I, en qualsevol cas, solament podran ser utilitzades per a proporcionar informació relativa a les actuacions dutes a terme pel Síndic de Greuges, dins les funcions pròpies que té atribuïdes o delegades en l’àmbit de les seues competències.

Les dades personals podran ser cedides o comunicades a tercers en els supòsits previstos en la llei. D’acord amb la Instrucció del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, de 3 de març de 2009 (DOCV de 12 de març de 2009), i conformement al que establix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/1999), podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades mitjançant l’enviament d’una sol·licitud per escrit al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.