Data i hora oficial

{{ clock | date:'EEEE' }} {{ clock | date:'d' }} {{ clock | date:'MMMM yyyy' }}

{{ clock | date:'HH:mm' }}

Perfil del contractant

De conformitat amb el que hi ha previst en l’article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, hem creat este espai per donar compliment als principis d’igualtat, transparència, concurrència i publicitat que regixen la contractació del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

A continuació detallem el nostre perfil com a contractant i especifiquem la manera de posar-vos en contacte amb esta institució per a finalitats de contractació.

Comunicació amb l’òrgan de contractació

Nom: Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

CIF: Q 5350006-B

Adreça: C/ Pasqual Blasco, 1 – 03001 Alacant

Telèfon: (+34) 965 937 500

Fax: (+34) 965 937 554

Web: http://www.elsindic.com

Adreça electrònica: sindic_greuges@gva.es

Així mateix, us informem que el perfil del contractant del Síndic s’integra dins la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana, que es troba operativa i accessible en l’adreça d’Internet: http://www.contractacio.gva.es. Les persones interessades a participar o conéixer l’activitat contractual del Síndic trobareu en esta pàgina les licitacions en curs, amb els terminis de presentació i les adjudicacions dutes a terme en el Síndic.

  • Contracte del Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Síndic de Greuges

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars

Certificat